Reklamačné podmienky

Spoločnosti: ENGO s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady
 3. Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady
 4. Uplatnenie reklamácie
 5. Vybavenie reklamácie
 6. Zánik práv zo zodpovednosti
 1. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť: Engo , s.r.o., sídlo Bulharská 35 , 917 01 Trnava, IČO: 31376053, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11825/T (ďalej len „predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje:
   a) podmienky pre uplatnenie nárokov zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“), zakúpeného spotrebiteľom od predávajúceho,
   b) postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií.
  2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá kúpila tovar od predávajúceho pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo právnická osoba, ktorá kúpila tovar od predávajúceho pre osobnú potrebu, alebo za účelom nakladania s tovarom pri ich obchodnej činnosti.
  3. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 91701 Trnava 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033 3212 521, 033 3212 521, fax č.: 033 3212 523, e-mail: tt@soi.sk.                                                                                                                                                                               Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady

  1. Predávajúci zodpovedá:
   a) za vady zjavné t.j. vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim – rozdiel v množstve uvedeným na dodacom liste alebo faktúre a množstvom skutočne dodaným, vrátane zámeny tovaru. Zjavné vady možno reklamovať výhradne iba pri preberaní tovaru.
   b) za vady skryté , ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe, ktoré ale nevznikli preukázateľne nesprávnou a neodbornou manilupáciou s tovarom, resp. nedodžaním návodu na použitie priloženého k tovaru.
  2. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri predaji tovaru – použitých vecí dohodne predávajúci s kupujúcim dĺžku záručnej doby.
  3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
  4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
  5. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  6. Predávajúci nezodpovedá:
   a) pri predaji tovaru – použitých vecí za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením
   b) pri predaji tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  3. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu, alebo tovar – použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  4. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Uplatnenie reklamácie

  1. Kupujúci uplatňuje:
   a) právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho (kam treba zakúpený tovar zaslať, alebo priniesť osobne na náklady kupujúceho ), prípadne ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom (ďalej len „záručný servis") – v prevádzkarni u tohto podnikateľa (ďalej len „záručný servis“).
   b) ostatné práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady, teda právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (s uplatnením práva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny) a právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, v prevádzkarni predávajúceho.
  2. Pri uplatnení reklamácie kupujúci spolu s tovarom vyplní a predloží reklamačný protokol , ku ktorému doloží doklad o kúpe tovaru (faktúra a doklad o zaplatení tovaru).
 5. Vybavenie reklamácie

  1. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr ,ak je to možné , reklamácia musí byť vyriešená najneskôr do 30 dní.
  2. Po uplynutí lehoty 30 dní má kupujúci nasledujúce práva:
   -  ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť (s uplatnením práva na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny),
  3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (ďalej len „potvrdenie o reklamácii“).
  4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorým je:
   a) písomné vyjadrenie o vybavení reklamácie na potvrdení o reklamácii, odovzdané kupujúcemu, alebo
   b) písomná správa o vybavení reklamácie zaslaná na adresu kupujúceho, oznámenú kupujúcim predávajúcemu pri uplatnení reklamácie.
  5. Predávajúci uhrádza kupujúcemu zaplatenú čiastku prevodom na účet, ktorého číslo uviedol kupujúci v reklamačnom protokole. 
 6. Zánik práv zo zodpovednosti, dodávateľ neuzná reklamáciu:

  1. ak nebola podaná včas
  2. ak sa jedná o vadu, ktorá nepochybne neexistovala v okamžiku preberania tovaru kupujúcim
  3. mechanické poškodenie výrobku kupujúcim po odovzdaní tovaru
  4. ak vady vznikli nesprávnou a nevhodnou manipuláciou s tovarom

V Trnave 01. januára 2020