Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy
 6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 7. Okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 8. Kúpna cena
 9. Platobné podmienky
 10. Dodacie podmienky
 11. Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 12. Záverečné ustanovenie
 13. Ochrana osobných údajov
 1. Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

  1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e-obchode www.engo.sk/eshop.

  1.2. Predávajúci: spoločnosť ENGO, s.r.o. so sídlom Bulharská 35, 91701 Trnava, Slovensko, IČO: 31376053, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 11825/T, IČ DPH: SK2020337209 (ďalej len "predávajúci").

  1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“):

  1.4. Tovar: výrobky v ponuke e- obchodu www.engo.sk/eshop.

  1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Mail: eshop@engo.sk
  Telefón: +421/033 53 40 301
  Poštová adresa: Bulharská 35, 917 01 Trnava

  1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 91701 Trnava 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033 3212 521, 033 3212 521, fax č.: 033 3212 523, e-mail: tt@soi.sk.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. 1.7. Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami e- obchodu www.engo.sk/eshop, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.

 2. Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka").

  2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

  2.3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

  2.4. Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

 3. Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

  3.1. Predávajúci je povinný:

  1. a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  2. b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku, dodací list, resp. daňový doklad).

  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

  3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

  3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

  3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

 4. Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

  4.1. Kupujúci je povinný:

  1. a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
  3. c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

 5. Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

  5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. napríklad pred zaslaním tovaru. 

  5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (SÚBOR NA STIAHNUTIE)

  5.3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľovi preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar.

  5.4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  5.5. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  5.6. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, prosíme o dodržanie nasledovných podmienok:

  1. a) Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v bode 5.2 týchto Obchodných podmienok.
  2. b) Vyplnený formulár zašlite elektronicky na eshop@engo.sk alebo poštou na ENGO,s.r.o., Bulharská 35, 91701 Trnava
  3. c) Tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
  4. d) Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.
  5. e) Spolu s tovarom zašlite aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo vášho bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť prevedená platba.
  6. f) Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučený a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám.
  7. g) Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

  5.7. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie , je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

  5.8. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 6. Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

  6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  6.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  6.4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 7. Čl. 7 Okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy

  7.1. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 8. Čl. 8 Kúpna cena

  8.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-obchodu www.engo.sk/eshop je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

  8.2. Všetky ceny tovaru sú uvádzané v mene EURO a sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

  8.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len "kúpna cena").

  8.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie, v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.

  8.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri dodaní tovaru, predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 9. Čl.9 Platobné podmienky

  9.1. 

  Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  - na dobierku

  - osobný odber (poplatok 0 EUR)

  - prevodným príkazom - predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného v Tatrabanka a.s., číslo účtu SK49 1100 0000 0026 2276 0409. Ako variabilný symbol uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Predávajúci požaduje od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

  - CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)  Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru.  Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. 

  Záruka bezpečnosti poskytnutých údajov držiteľov kariet - Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

  - iné (TatraPay)

 10. Čl.10 Dodacie podmienky

  10.1. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD, DACHSER.

  10.2. Cena za poštovné a balné vrátane dobierky a DPH sa odvíja od hmotnosti zásielky nasledovne:

  hmotnosť zásielkypoštovné + balné
  1-3 kg 4,00 EUR s DPH
  3,01 - 5 kg 4,20 EUR s DPH
  5,01 - 10 kg 4,70 EUR s DPH
  10,01 -20 kg 5,10 EUR s DPH
  20,1 - 31,5 kg 5,90 EUR s DPH
  DOBIERKA 1,00 EUR s DPH
  nad 31,50 kg naceňujeme individuálne

  10.3. Cena za poštovné a balné vrátane dobierky pri zásielkach nad 31,5 kg je kalkulovaná individuálne.. Predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o cene za doručenie zásielky nad 31,5 kg. Kupujúci musí výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  10.4. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný v pracovný deň, je spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania objednávky zo skladu.

  10.5. Živý rastlinný materiál, kvety, cibuľoviny dodávame v čase výsadby a termín ich dodania je presne špecifikovaný pri každom produkte.

  10.6. Osobný odber je možný v pracovné dni od 8.00 do 16:00.

 11. Čl. 11 Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  11.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

  11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

 12. Čl. 12 Záverečné ustanovenie

  12.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

  12.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

  12.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

  12.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

  12.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 12.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 12.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

  12.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 13. Čl. 13 Ochrana osobných údajov osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)


  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.engo.sk/eshop

  ENGO, s.r.o.

  Bulharská 35

  917 01 Trnava

  IČO: 31376053

  DPH: SK2020337209

   

  Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

   

  13.1           Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.engo.sk/eshopv rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

   

  V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  13.2           Marketingu a to formou:

  13.2.1      Zasielania newsletter správna e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.engo.sk/eshop v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

  13.2.2      Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu www.engo.sk/eshop, alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

  13.2.3      Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svoje e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.engo.sk/eshopalebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanúe-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

   

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  a)            Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

  b)           Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

   

  Spoločné ustanovenia:

  Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

   

  Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

   

  Právo na prístup

  Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

   

  Právo na nápravu

  Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

   

  Právo na vymazanie

  Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

   

  Právo na obmedzenie spracovania

  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

   

  Právo na prenosnosť údajov

  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

   

  Právo  namietať

  Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

  Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

  Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

   

  Právo odvolať súhlas

  Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

   

  Právo podať sťažnosť

  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 033 53 40 301, poslaním e-mailu na adresu: eshop@engo.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: ENGO, s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava.

   

  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

   

   

  Tretie strany

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  a)      UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.

  b)      Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.